60
   Wednesday
   72 / 53
   Thursday
   72 / 52
   Friday
   71 / 49