82
   Wednesday
   83 / 54
   Thursday
   79 / 54
   Friday
   86 / 59