37
   Wednesday
   40 / 25
   Thursday
   42 / 25
   Friday
   42 / 25