72
   Wednesday
   73 / 53
   Thursday
   72 / 50
   Friday
   70 / 49