71
   Wednesday
   85 / 54
   Thursday
   81 / 54
   Friday
   84 / 58