44
   Wednesday
   53 / 49
   Thursday
   52 / 42
   Friday
   50 / 41