46
   Wednesday
   62 / 47
   Thursday
   61 / 49
   Friday
   55 / 44