62
   Wednesday
   73 / 53
   Thursday
   72 / 51
   Friday
   70 / 49