57
   Wednesday
   63 / 47
   Thursday
   64 / 49
   Friday
   55 / 44