44
   Wednesday
   55 / 48
   Thursday
   51 / 42
   Friday
   50 / 40