42
   Wednesday
   52 / 48
   Thursday
   49 / 42
   Friday
   49 / 39